Pomník Edmunda Husserla

07.03.2020

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-pomnik-socha-edmunda-husserla-zruseni-souteze-kritika-primator-odbornici.A191109_513297_olomouc-zpravy_stk